วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

“ชวลิต” แนะฟันข้าราชการทุจริต

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านนครพนม เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ได้เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2560 และพิจารณาแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2561
       
นายชวลิต ได้กล่าวชื่นชมข้าราชการและพนักงานของศูนย์ฯ ที่ได้ทุ่มเททำงานดูแลผู้สูงอายุทั้งเชิงรับในการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฯ และเชิงรุกในการไปให้ความรู้แก่ชุมชน และ อปท.ในพื้นที่ จนศูนย์ฯมีผลงานได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงาน กิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติองค์กรที่มีผลงานสนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น จากจังหวัดนครพนม
       
นายชวลิต ได้ให้ข้อคิดกับบรรดาข้าราชการและพนักงานของศูนย์ฯ ว่า ขอให้กำลังใจข้าราชการที่สุจริตซึ่งมีจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ มิเช่นนั้นองค์กรอยู่ไม่ได้มาจนบัดนี้ ขอให้ช่วยกันป้องกันและปิดทางการทุจริตที่มีข่าวเป็นรายวันอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็อย่าปกป้องผู้ทุจริต ให้การสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อลงโทษผู้ทุจริตทั้งทางวินัยและอาญา มิให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป
       
ประการสำคัญ ควรพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดระบบจัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เพราะปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมนี้ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณมากเป็นพิเศษเพื่อดูแลผู้สูงอายุทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยควรมีการ work shop อย่างจริงจังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตต้องรอบคอบ รัดกุมควบคู่กันไป
       
จบการประชุม นายชวลิต และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนโครงการฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังให้สดชื่น แข็งแรง และนำผลผลิตที่สด สะอาด มารับประทาน เหลือก็จำหน่าย ซึ่งมีผลผลิตกำลังออกผล เช่น ผักหวานบ้าน สับปะรด มัลเบอร์รี่ ดีปลี และฟักข้าว เป็นต้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น