วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

"วัฒนรักษ์" เร่ง คสช. ปฏิรูปแรงงานต่างด้าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00น. ที่ผ่านมา ร้อยตำรวจเอก วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ เดินทางมายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องรัฐบาล คสช. ให้เร่งรัดการปฏิรูประบบจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว พร้อมระบุว่า ระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ประสบปัญหาหลายอย่าง จำนวนศูนย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และไม่รองรับกับจำนวนแรงงานต่างด้าวในบางจังหวัดที่มีจำนวนมาก เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรสาคร ฯลฯ ปัญหาความล่าช้าในการตรวจสุขภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาขอรับบริการ ปัญหาการจัดเก็บค่าประกันสุขภาพล่วงหน้าที่เกินกว่าอัตราที่กำหนด และปัญหาการจัดเก็บค่าประกันสุขภาพที่มีความซ้ำซ้อนกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

ร้อยตำรวจเอก วัฒนรักษ์ ยังระบุด้วยว่า จากกำหนดระยะเวลาการจับคู่ลงทะเบียนจะสิ้นสุดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเหลืออีกเพียง 15 วัน ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนเพียง 1 ล้านคน แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยมีประมาณ 3 ล้านคน ระยะเวลาที่กำหนดอาจไม่เพียงพอ จึงขอเรียกร้องให้ขยายเวลายื่นออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อีกทั้ง ด้วยเวลาที่เหลืออยู่กับบทลงโทษที่รุนแรง เข้มงวดของพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ทำให้เกิดสถานการณ์นายจ้างบางส่วนเลิกจ้างแรงงานที่ไม่มีเอกสารรับรองตามกฎหมาย ทั้งยังเกิดปัญหาการหาผลประโยชน์จากบริษัทจัดหางานอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น