วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ : ความคาดหวังของประชาชน อยู่ที่นโยบาย


ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ อดีตข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ระบุว่า ผลการสำรวจล่าสุดของ World happiness report(WHR) ปี 2018 ที่วิเคราะห์จากความสุขของประชากรที่ย้ายจากชนบทเข้าสู่เมือง การเติบโตของเมือง คนต่างชาติที่ย้ายเข้ามาทำงานในประเทศนั้นๆ ฯลฯ ในระหว่างปี 2015-2017 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 46 สะท้อนให้เห็นว่า การเตรียมการรับมือกับ  การเติบโตของเมือง การกระจุกตัวของความเจริญ และ ปัญหาทางสังคมที่เพิ่มขึ้นนั้น มีความจำเป็นในการสร้างความสุขให้กับประชากรอย่างยิ่งยวด รัฐบาลที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล แก้ไขปัญหาได้ ควบคู่กับมีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จึงจะเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน


การสรรค์สร้างนโยบาย เพื่อให้ประชากรเข้าถึงบริการขนส่งมวลชน บริการด้านสาธารณสุข บริการทางการเงิน อย่างทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างเร่งด่วน เช่นเดียวกับ การยกระดับการให้บริการประชาชนด้านอื่นๆของภาครัฐ

ความยุติธรรมทางสังคมและการบังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรมนั้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญของความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งในมิติประเทศและสากล


และที่สำคัญคือ การสร้างบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ผ่านนโยบายให้ประชาชนมีโอกาสสามารถยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตได้ อันเป็นความคาดหวังของประชาชนในยุคปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น