วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

คนรุ่นใหม่เพื่อไทย สดุดีการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม วันสตรีสากล


“อดีต ส.ส. เพื่อไทย - คนรุ่นใหม่” ร่วมสดุดีการต่อสู้ของผู้หญิงทั่วโลกในวันสตรีสากล ชี้สังคมยุคใหม่ทุกเพศสภาพต้องมีสิทธิในการเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน 

8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล (International Women's Day) ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก โดยในปี 2018 องค์การสหประชาชาติได้เน้นการส่งเสริมให้สตรีในภูมิภาคของแต่ละประเทศ (Rural Women) ออกมาเรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาค และความยุติธรรมในท้องถิ่นของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคเพื่อไทยทั้งอดีต ส.ส. และ คนรุ่นใหม่ได้ร่วมแสดงทัศนะในวันสตรีสากลผ่านทางโซเชียลมีเดียของพรรค ทั้ง ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ www.ptp.or.th ในมุมมองที่หลากหลายด้วยการชื่นชมและสดุดีสตรีและประชาชนทุกคนที่ได้ต่อสู้เพื่อสร้างความเสมอภาคในอดีต พร้อมทั้งต้องการให้สังคมยุคใหม่ทุกเพศสภาพมีสิทธิในการเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน เคารพเสรีภาพ ความเสมอภาคซึ่งกันและกัน เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองคำว่า “เพศ” เพื่อเป็นรากฐานในการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิง ที่ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง คอยพัฒนาความรู้ และพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวผู้หญิงเองด้วย

ทั้งนี้การออกมาแสดงทัศนะต่อประเด็นดังกล่าวของพรรคเพื่อไทย มีทั้งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราฎร คนรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงกว่า 18 ท่านประกอบด้วย ดร. ลีลาวดี วัชโรบล, ดร. ภูวนิดา คุนผลิน, นางสาว พรพิมล ธรรมสาร, นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล, นางสิรินทร รามสูต, นางอนุรักษ์ บุญศล, นางสมหญิง บัวบุตร, นายวิม รุ่งวัฒนจินดา, นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์, นางสาวขัตติยา สวัสดิผล, ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช, นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์, รท.หญิง สุณิสา เลิศภควัตร, นางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์, ร.ต.อ. วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์, นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์, และ ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายพลนชชา จักรเพ็ชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น