วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เกษตรอินทรีย์อยู่ไหน? "ชวลิต" ติงรัฐหาสารเคมีทดแทน 3 สารพิษ

"ชวลิต" ท้วง "เฉลิมชัย" หาสารเคมีทดแทน 3 สารพิษ ไหนว่าจะทำเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่?


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาแนวทางควบคุม
การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการ ฯ ในวันนี้สรุปว่า
         
1. กมธ.ขอคัดค้านคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทึ่ 2300/2562 ลงวันทึ่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด โดยคณะทำงานดังกล่าวมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับคณะทำงาน รวม 17 ท่าน โดยให้มีอำนาจ หน้าที่ รวม 6 ประการ และหนึ่งในอำนาจหน้าที่นั้น คือ ศึกษา รวบรวมข้อมูล ฯลฯ และสารเคมีทดแทน ฯลฯ
     
คณะ กมธ.ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างกว้างขวางแล้ว ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการมอบนโยบายการหาสารเคมีทดแทนของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพราะนอกจากเป็นการหักล้างนโยบายของท่านเองที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันทึ่ 7 ต.ค.62 ที่ผ่านมา ท่านเพิ่งมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ประการ เพื่อรองรับการแบน 3 สารเคมีอันตรายร้ายแรง คือ. 
         (1) จะส่งเสริมโครงการเกษตรอินทรีย์ โดยจะพัฒนาให้ได้ถึง 1 ล้านไร่ ในปีนี้
         (2) สั่งการให้ศูนย์วิจัยพืชสวนทั่วประเทศหาสารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 3 ชนิด
         (3) เร่งผลักดันกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืน
           
แต่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว กลับให้หาสารเคมีทดแทนการแบนสารเคมี 3 ชนิด ซึ่งก็เป็นสารเคมีเช่นกัน  จึงนับเป็นนโยบายที่ตรงกันข้ามกับโครงการเกษตรอินทรีย์ที่ท่านรัฐมนตรีเพิ่งมอบนโยบายไปอย่างสิ้นเชิง
           
ดังนั้น กมธ.จึงขอคัดค้านนโยบายการใช้สารเคมีทดแทน โดยขอให้แก้ไขคำสั่งดังกล่าวให้มีสาระสนองนโยบายโครงการเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งก็จะตรงกับความเห็นของ กมธ.ที่จะเสนอให้โครงการเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ และจะตรงกับความเห็นของสังคมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างยิ่งอยู่ในขณะนี้
         
2. กมธ.มีมติให้ส่งความเห็นไปยังรัฐบาลว่า ควรจัดตั้งห้องแล็บ ที่ด่านเชียงของ จ.เชียงราย ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อสุ่มตรวจผัก ผลไม้ที่นำเข้าจากจีนว่ามีสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่?  และมีสารเคมี 3 ชนิด ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเพิ่งมีมติแบนไป ว่ามีการปนเปื้อนในผัก ผลไม้ หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายดังกล่าว
         
3. ในการประชุมวันนี้ กมธ.ได้เชิญวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการทำโครงการเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่มาให้องค์ความรู้ ประกอบการจัดทำรายงานของ กมธ. คือ อ.เชาว์วัช หนูทอง ประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมปลอดสารพิษละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และอดีตผู้ว่า ฯ ศักดิ์ สมบุญโต ผู้จัดการสวนสายศร อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
           
นอกจากนั้น กมธ.ยังได้เชิญ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ถึง 4 ปีซ้อน มาให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร เครืองจักรกลการเกษตร เพื่อนำมาใช้ในโครงการเกษตรอินทรีย์ โดยท่านตั้งเป้าหมายจะเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อผลิตขายเกษตรกรในราคาถูก
           
ทั้งหมดทั้งมวลทึ่กล่าวมานั้น จะบรรจุไว้ในรายงานของ กมธ.เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น