วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" เร่งรัฐจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

"เพื่อไทย" ยื่น กมธ.ท้องถิ่น จี้ มท.เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย กทม. ชี้ "ส.ข." จําเป็นต้องคงไว้ ย้ําพรรคการเมืองพร้อมเลือกตั้ง จี้นายกเสนอ ครม. ให้มีมติจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้วนายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานภาค กทม. พร้อมด้วย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส กทม. นายไพโรจน์ อิสระ เสรีพงษ์ อดีต ส.ส.กทม. นายประพนธ์ เนตรรังษี และนายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค เพื่อไทย กล่าวว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนให้ความสนใจกับการเตรียมความพร้อมของพรรคการเมือง ต่างๆ ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้น วันนี้คณะทํางานภาค กทม. จากพรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกันยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและ การบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เรื่อง ขอให้เร่งรัด ติดตาม การดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กับทางกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสาระสําคัญ คือ ให้คงไว้ซึ่งสภาเขต และ ตําแหน่งสมาชิกสภาเขต ซึ่งการคงไว้ซึ่งสภาเขต และตําแหน่งสมาชิกสภาเขตดังกล่าวประชาชนจะได้ รับประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ เพราะสมาชิกสภาเขตเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งจาก ประชาชน เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจและหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนมี สิทธิเลือกตัวแทนของตนเข้าไปทําหน้าที่ และอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ


นายวิชาญ กล่าวต่อว่า ถึงแม้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะ บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.62 แต่เมื่อพิจารณาดูจากบทเฉพาะกาลในมาตรา 142 ซึ่งบัญญัติไว้ ว่า “ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชา ติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ...” และในวรรคท้ายของมาตรานี้ ยังบัญญัติไว้ด้วยว่า “...ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามวรรค หนึ่งเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี” จึงเห็นได้ว่า การจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ จะเร็วหรือช้า ตามกฎหมายตอนนี้ต้องไปตามที่คณะรัฐมนตรี หลายพรรคการเมืองก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ แล้ว และบัดนี้การเลือกตั้งใหญ่ผ่านมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ที่ประชุมภาค กทม. จึงเห็น สมควรให้แถลงความเห็นร่วมกันว่า ขอเรียกร้องไปถึงคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น เมื่อ ครม.พิจารณาแล้ว จะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป


ในวันนี้คณะทํางานก็ได้ทําหนังสือในประเด็นสําคัญดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยจะนําไปยื่นที่ทําเนียบรัฐบาลต่อไป นายวิชาญกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น