วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"อาจอง" หนุนยกฐานะเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

นายอาจอง บิณศิรวานิช เลขาคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ นำเสนอแนวคิดการยกระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น ในงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะและการพัฒนาเมือง : กรณีการศึกษาจากภาคเหนือตอนบน” ที่จัดโดยสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อเดนาวด์ (Korand Adenauer Stiftung) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยยกตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการลงทุน และการบริการ ทำให้มีนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก หากยกฐานะเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยการกำหนดให้มีโครงสร้างที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป และเพิ่มอำนาจให้สอดคล้องกับการก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จะทำให้สามารถการพัฒนาด้านต่างๆ คล่องตัวมากขึ้น สามารถการแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น