วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

“ชวลิต” แนะ กกต. เอาผิด คสช. ขัด พรป.พรรคการเมือง


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า “ในฐานะที่ กกต. เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้รักษาการตาม พรป.พรรคการเมือง ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 5 ดังนั้น กกต. จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรป.พรรคการเมืองดังกล่าว หากพบว่ามีผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืน กกต. จะต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืน จากการที่ พรป. พรรคการเมือง ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (8 ตุลาคม 2560) บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมา 1 เดือนเศษ ปรากฏว่ายังมีคำสั่ง คสช. ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ห้ามมิให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง กรณีจึงเป็นการขัดกันแห่งกฎหมาย ระหว่าง พรป.พรรคการเมือง กับคำสั่ง คสช.”

นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า “ขอสอบถาม กกต. ว่า กรณี คสช. ยังใช้อำนาจตามมาตรา 44 ห้ามมิให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ในขณะที่บทบัญญัติใน พรป.พรรคการเมือง บัญญัติให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมและมีเวลาบังคับไว้ ประการสำคัญมีบทกำหนดโทษไว้ค่อนข้างรุนแรง กรณีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องขัดกันแห่งกฎหมาย จะให้พรรคการเมืองปฏิบัติอย่างไร? และกรณีกฎหมายขัดกันดังกล่าว ขอสอบถามว่า ศักดิ์ทางกฎหมายระหว่าง พรป.พรรคการเมือง ซึ่งออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กับ คำสั่ง คสช. ฉบับใดมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่า และจะให้พรรคการเมืองปฏิบัติอย่างไรเมื่อเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น