วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"เรืองไกร" ยื่นอัยการสูงสุด สอบประยุทธ์ขัดรัฐธรรมนูญ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวหาว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาจกระทําการขัดรัฐธรรมนูญ กรณี ไม่ได้กล่าวถ้อยคําถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 161 และไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 162 นั้น นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นกรณีที่เข้าลักษณะการกระทําที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ บัญญัติบังคับไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 161 และ 162 แล้ว ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “...คณะรัฐมนตรี...ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ..." และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ...การกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ...การกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” 

นายเรืองไกร กล่าวว่า “รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะใช้ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครอง ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้” และ รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลัม ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้” เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ประกอบรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 วรรคหนึ่ง ซึ่งถือเป็นประเพณีการปกครอง จะเห็นได้ว่าการกระทําที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161 และ 162 ดังกล่าว อาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรา 3 วรรค สอง และใช้บังคับมิได้ ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง”

“กรณีดังกล่าว หากพิจารณาตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เช่น คําวินิจฉัยที่ 6-7/2551 คําวินิจฉัยที่ 15-18/2556 คําวินิจฉัยที่ 2/2562 และคําวินิจฉัยที่ 3/2562 เป็นต้น จะเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และมีความสําคัญอย่างยิ่งจะปล่อยไปมิได้ จึงเห็นว่า เพื่อให้การกระทําที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 และ 162 ซึ่งยังคงอยู่ต้องสิ้นผลไป จึงต้องทําหนังสือร้องไปยังอัยการสูงสุด เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าว” นายเรื่องไกร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น