วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" เตรียมจัดงาน "คิดใหม่ ทำใหม่ กู้มหาวิกฤติฯ"

โครงสร้างใหม่เพื่อไทย ผนึกกำลัง จาก “รุ่นสู่รุ่น” เดินหน้าทำงานใกล้ชิดประชาชน สรรหาโอกาส ฝ่าวิกฤติ 

(12 ตุลาคม 2563)  วันนี้ พรรคเพื่อไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งแรกนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นประธานที่ประชุม  

สำหรับสาระหลักในการประชุมครั้งนี้ พรรคให้ความสำคัญในการเร่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กรรมการบริหารพรรค เพื่อเริ่มทำงานให้ทันกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สอดรับกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยพรรคจะผนึกกำลังกับพี่น้องประชาชน สรรหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อฝ่าวิกฤติของประเทศไปด้วยกัน  

นอกจากกรรมการบริหารพรรคที่จะมอบหมายงานให้แล้ว พรรคยังระดมทรัพยากรบุคคลของพรรคมาช่วยกันทำงาน เป็นการผนึกกำลังจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่างความรู้และประสบการณ์ของรุ่นผู้ใหญ่ กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความมุ่งมั่นที่เปี่ยมด้วยพลังของรุ่นน้องๆ ทั้งสองรุ่นจะจับมือกันเดินหน้าแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ  และร่วมกันกำหนดงานด้านต่างๆ  ในเบื้องต้นได้แบ่งคณะทำงาน ดังนี้ 

1) คณะทำงานกิจการสภา  ผู้รับผิดชอบ - หัวหน้าพรรค, เลขาธิการพรรค และประธานวิป 

เลขานุการ - นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ 

2) คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมีความรุนแรงและจำเป็นต้องรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายมิติเศรษฐกิจ พรรคจึงมอบหมายให้รองฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง และรองฯพิชัย นริพทะพันธุ์ มาช่วยกันรับผิดชอบในมิติต่างๆ  

3) คณะทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้รับผิดชอบ  - นายนพดล ปัทมะ  

• ศูนย์ข้อมูลนโยบาย/วิชาการ  - รองเลขาธิการพรรค : นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล   

4) คณะทำงานด้านการสื่อสารการเมือง และกองโฆษก 

ผู้รับผิดชอบ  - รองฯ อนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด  

โฆษกพรรค : นางสาวอรุณี  กาสยานนท์ 

5) คณะทำงานด้านการพัฒนาฐานสมาชิก ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการพรรค 

• ศูนย์ข้อมูลสมาชิก  - นายทะเบียนพรรค : นายจักรพงษ์ แสงมณี  

6) คณะทำงานพัฒนาพื้นที่เลือกตั้ง  ผู้รับผิดชอบ - หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค  

โดยจะจัดแบ่งโซนภาคเพื่อบริหารจัดการเขตเลือกตั้ง  และจะมอบหมายให้มีกรรมการบริหารพรรคมาช่วยทำงานในพื้นที่ที่ตนถนัด  

7) คณะทำงานบริหารและพัฒนากิจการพรรค ผู้รับผิดชอบ - เลขาธิการพรรค และผู้อำนวยการพรรค  

8) คณะทำงานด้านกฎหมาย  ผู้รับผิดชอบ  - รองฯ ชูศักดิ์ ศิรินิล  

9) คณะทำงานด้านต่างประเทศ  ผู้รับผิดชอบ  - นางนลินี ทวีสิน  

10) คณะทำงานเครือข่ายและแนวร่วมกลุ่มวิชาชีพต่างๆ   

ผู้รับผิดชอบ - หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค 

• นอกจากนี้ ในประเด็นเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นข่าวในขณะนี้  พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่ามีความพร้อมในการดำเนินการในรายละเอียด  โดยเบื้องต้น พรรคเตรียมตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นประธานคณะ และเลขาธิการพรรคจะรับหน้าที่เลขานุการคณะ เพื่อให้พร้อมทำงานทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท้องถิ่น 

• และเร็วๆ นี้ พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาชน ช่วยกันหาวิธีรับมือมหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง พบกับทีมเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ในงาน “เพื่อไทย Talk” เรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ กู้มหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย” ในเบื้องต้นจะจัดในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 รายละเอียดจะแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น