วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"จาตุรนต์" ติงรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ไม่ชอบธรรม

นายจาตุรนต์ ฉายแสง เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและไม่ชอบธรรมด้วยประการทั้งปวง จะส่งผลเสียต่อประเทศทั้งทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเข้มข้นจะต้องมีเหตุอันจำเป็นอย่างยิ่งยวด การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้จึงเป็นการฝ่าฝืนกติกานี้ ทั้งๆที่ไทยเป็นภาคีและรับรองกติกานี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้คือการฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศ จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 


การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงโดยไม่มีเหตุรองรับ รวบอำนาจทั้งหมดไว้ที่นายกฯ จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างร้ายแรง ก็ไม่ต่างอะไรกับการรัฐประหาร เพียงแต่ไม่เรียกว่าการรัฐประหาร ผลเสียหายจะตามมาอีกมากอย่างแน่นอน รัฐบาลอาจไม่สนใจว่ากำลังฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศและกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ฐานะของรัฐบาลไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศจะยิ่งตกต่ำลงไปอีก ส่งผลเสียต่อประเทศมากกว่าที่ผู้มีอำนาจคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น