วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ครม.สัญจรภูเก็ตจัด8หมื่นล้าน ลุย117โครงการอันดามัน

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.ภูเก็ต
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.ภูเก็ต มีมติเห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, ตรัง ระนอง จำนวน 117 โครงการ วงเงินรวมกว่า 84,000 ล้านบาท

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กล่าวว่า แบ่งเป็นโครงการกลุ่มจังหวัด 10 โครงการ วงเงิน 24,873 ล้านบาท และโครงการจังหวัด 107 โครงการ วงเงิน 59,263 ล้านบาท แยกเป็นจังหวัดภูเก็ต จำนวน 67 โครงการ วงเงิน 47,683 ล้านบาท,จังหวัดพังงา จำนวน 13 โครงการ วงเงิน 3,817 ล้านบาท,จังหวัดกระบี่ 10 โครงการ วงเงิน 3,439 ล้านบาท,จังหวัดตรัง 6 โครงการ วงเงิน 334 ล้านบาท และจังหวัดระนอง 11 โครงการ วงเงิน 3,990 ล้านบาท

สำหรับ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ เช่น โครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนระหว่างจังหวัด,การพัฒนาโครงข่ายภายในจังหวัด,การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ-น้ำ, การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ, โครงการด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว, โครงการด้านสาธารณสุข, โครงการด้านการศึกษา

โดยรัฐบาลจะใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นการยะระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กให้แล้วเสร็จและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของโครงการต่างๆ ลงด้วย ที่สำคัญให้มีความสอดคล้องกับโครงการต่างๆ ที่รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัดประมาณ 100 ล้านบาทในการดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีรวม 23 โครงการ วงเงิน 628 ล้านบาท โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าของโครงการเร่งจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 จัดส่งให้สำนักงบประมาณภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในปีงบประมาณ 2555 ต่อไป ยกเว้นโครงการเตรียมพื้นที่, ปรับปรุงพื้นที่, ถมดินบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการระดับจังหวัด จ.พังงา วงเงิน 35 ล้าบาท ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539 ก่อนทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น