วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

"นางงาม" หนุน "กองทุนสตรีฯ" แห่สมัครสมาชิกคึกคัก


(21 มีนาคม 2555 - ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล, กรุงเทพฯ) นางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 จำนวน 30 คน เพื่อสนับสนุนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาล โดยผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 ได้ทยอยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดจุดบริการรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ ไว้บริเวณตึกสันติไมตรี

นางนลินีชี้แจงว่า วันนี้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ และยอมรับผู้หญิงมากขึ้น เช่นเดียวกับสังคมไทย แต่เรายังเห็นผู้หญิงบางคนถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกกดขี่และใช้ความรุนแรงอยู่ ส่วนหนึ่งอาจมาจากค่านิยมที่สังคมมักมองผู้หญิงว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้ตาม หรือเป็นเพศที่อ่อนแอ ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่ควรมองข้าม เพราะตราบใดก็ตามที่ทุกคนพูดถึงความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย แต่ไม่หยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้หญิงเหล่านั้น ความคิดดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ กองทุนฯนี้มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของสตรี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ เกิดความเสมอภาค และประคับประคองให้ผู้หญิงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

หลังจากนั้นผู้เข้าประกวดได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางนลินี โดยผู้เข้าประกวดให้ความสนใจการแก้ไขปัญหาหาสตรีเช่น กระบวนการค้ามนุษย์ ปัญหาหนี้สินในครอบครัวเป็นต้น และพร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางการดำเนินการของกองทุนฯ รวมทั้งจะให้ร่วมมือด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามผู้เข้าประกวดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯด้วย

จากนั้นนายจุลภาส เครือโสภณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำผู้ประกวดเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีภายในห้องสีฟ้า ซึ่งจัดเป็นสถานที่รับรองผู้เข้าประกวด โดยนางนลินีกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ได้มาพบและพูดคุยกันเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจากทุกวันนี้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น เช่นเดียวกับสังคมไทย แต่เราก็ยังเห็นผู้หญิงบางคนถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกกดขี่และใช้ความรุนแรงอยู่ ส่วนหนึ่งอาจมาจากค่านิยมที่สังคมมักมองผู้หญิงว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ตาม หรือเป็นเพศที่อ่อนแอ ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่ควรมองข้าม เพราะตราบใดก็ตามที่ทุกคนพูดถึงความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย แต่ไม่หยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้หญิงเหล่านั้นความคิดดังกล่าวก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีผู้นำเป็นผู้หญิง ซึ่งนิตยสารนิวสวีคของสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นสุดยอดผู้หญิงนักสู้ของโลก 1 ใน 150 คน เนื่องในวันสตรีสากลประจำปีนี้ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของสตรีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ เกิดความเสมอภาค และประคับประคองให้ผู้หญิงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนา จากกองทุนที่รัฐบาลจะมอบให้ เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสร้างงาน สร้างอาชีพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ตลอดจนพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของสตรีให้สามารถเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายได้

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นสตรีไทยที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สมัครได้ที่ที่ทำการหมู่บ้าน พัฒนากรตำบล และกศน.ตำบล เฉพาะกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ กศน. เขต และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 12 เขต ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง http://www.womenfund.thaigov.go.th โทร. 1111 กด 6 จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าประกวดไปลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น